Invited Speakers

Bernard Derrida (CdF)

Atsuo Kuniba (U. Tokyo)

Tomohiro Sasamoto (Tokyo Inst. Tech.)
Keiji Saito (Keio U.)

Yuto Ashida (U. Tokyo)

Naoto Shiraishi (Gakushuin U.)

Sosuke Ito (U. Tokyo)